Algemene Voorwaarden Shop

Algemene Voorwaarden Happy Hooggevoelige Kids Shop

Artikel 1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘voorwaarden’, wordt verstaan onder:

A. Happy Hooggevoelige Kids: De eenmanszaak Happy Hooggevoelige Kids, gevestigd aan de Diamantlaan 185 te Groningen

B. Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die via de Happy Hooggevoelige Kids Shop een (digitaal) product besteld

C. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Happy Hooggevoelige Kids en Klant strekkende tot afname van een (digitaal) product

D. Partijen: Klant en Happy Hooggevoelige Kids tezamen.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze zijn overeengekomen.

3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op, volgens doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Artikel 2. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW. Exclusief verzendkosten. Over digitale producten worden geen verzendkosten berekend.

2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.

3. De betaling van een order dient vooraf via iDeal te worden verricht.

Artikel 3. Levering

1. Digitale producten zijn direct na betaling te downloaden via Mijn account. Gezien de aard van de producten (digitaal) het is niet mogelijk deze te ruilen of voor geld teruggaaf in aanmerking te komen. Het product is direct in het bezit van Klant.

2. Producten zijn op afspraak af te halen in de praktijk aan de Diamantlaan 185. Bezorging is alleen mogelijk in Groningen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 4. Intellectueel Eigendom

1. Op de digitale producten bezit Happy Hooggevoelige Kids de intellectueel eigendomsrechten. Na betaling mag Klant deze gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Happy Hooggevoelige Kids hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 verleent Happy Hooggevoelige Kids Klant het niet-exclusieve recht op het gebruik van de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen. Klant zal de tussen Partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.

4. Het is Klant niet toegestaan de materialen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de materialen, software, etc. uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

1. Indien Happy Hooggevoelige Kids haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Happy Hooggevoelige Kids alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Happy Hooggevoelige Kids geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Happy Hooggevoelige Kids niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Happy Hooggevoelige Kids, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Happy Hooggevoelige Kids bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen.

5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6. Klachten

1. Klachten over de producten dienen door de Klant binnen 14 na bestelling schriftelijk bij Happy Hooggevoelige Kids gemeld te worden.

2. Klachten over de factuur dienen door de 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Happy Hooggevoelige Kids gemeld te worden.

3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

4. Indien een klacht gegrond is, zal Happy Hooggevoelige Kids alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Happy Hooggevoelige Kids wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

2. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

3. Happy Hooggevoelige Kids is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die uit het aanwenden van de oefeningen in haar producten voortkomen.

4. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet Klant Happy Hooggevoelige Kids eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Happy Hooggevoelige Kids in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 8. Privacy

1. Happy Hooggevoelige Kids neemt de privacy van haar Klanten serieus en gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Happy Hooggevoelige Kids houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Happy Hooggevoelige Kids van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

2. Happy Hooggevoelige Kids is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

4. Indien sprake is van een geschil dan proberen Partijen in eerste instantie tot een oplossing te komen in een mediation procedure. Indien het geschil ook na deze procedure blijft bestaan dan wordt het geschil uitsluitend voorgelegd aan de rechter binnen het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen,

5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.

6. Deze voorwaarden treden op 3 oktober 2016 in werking.

Disclaimer

Happy Hooggevoelige Kids heeft de informatie, tips en adviezen in haar producten zo goed mogelijk samengesteld en getest. Mochten er gezondheidsklachten zijn, dan zijn deze producten geen vervanging voor een bezoek aan een arts of een andere vorm van medische zorg. Happy Hooggevoelige Kids is derhalve niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die uit het aanwenden van de oefeningen in haar producten voortkomen.

Privacyverklaring 

Happy Hooggevoelige Kids

www.happyhooggevoeligekids.nl

Maart 2018

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacy verklaring zorgvuldig te lezen.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Over ons

HappyHooggevoeligeKids.nl wordt beheerd door Sjoukje van der Veen.

Mijn gegevens zijn:

HappyHooggevoeligeKids.nl

Diamantlaan 185

9743 BE  Groningen

KvK: 66924200

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

IP-adres

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contactformulieren binnengekomen zijn.

Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het contactformulier, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.

Jouw gegevens op HappyHooggevoeligekids.nl

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van ActiveCampaign. De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacy beleid van ActiveCampaign vind je hier.

Happy Hooggevoelige Kids Shop

Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Bij een betaling in de HappyHooggevoeligeKids.nl webshop word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door HappyHooggevoeligeKids.nl niet opgeslagen.

De enige gegevens die wij opslaan zijn:

Voor- en achternaam
Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon.

Adres, postcode en woonplaats
Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling.

Telefoonnummer
Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over je training doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is nooit verplicht om in te vullen.

E-mailadres
Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail. Indien het een bestelling is die wordt verzonden zal PostNL uit onze naam een e-mail sturen met de track & trace code.

IP-adres
Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van onze server.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Tracking Cookies

Wij gebruiken, met jouw toestemming, sitetracking van ActiveCampaign. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking vind je hier.

Meer informatie over het privacy beleid van ActiveCampaign vind je hier.

Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.

Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.
Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Social media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Facebook

Instagram

YouTube

Pinterest

Twitter

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten HappyHooggevoeligeKids.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@happyhooggevoeligekids.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.